Statuten

Ontwerp van statuten Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

§ 1. Naam

De naam van de Vereniging luidt “… [roepnaam]… – Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis”. De Vereniging werd opgericht te Antwerpen op 27 september 2002.

§ 2. Algemene doelstelling van de Vereniging

De Vereniging stelt zich ten doel het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs m.b.t. de Nieuwe Geschiedenis (ca. 1500 – ca. 1800) in het algemeen in Vlaanderen en Nederland te stimuleren en de onderlinge samenwerking op dat terrein te bevorderen. Ze richt zich daarom tot eenieder die met het vakgebied bezig is: vroegmodernisten die actief zijn in universiteiten, archieven en andere wetenschappelijke instellingen, en onderzoekers die werken los van enige organisatie.

§ 3. Activiteiten

a. De Vereniging organiseert twee bijeenkomsten per jaar, waar nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd kunnen worden en de leden elkaar kunnen ontmoeten. Eind maart is er de Dag van het Onderzoek, waarop historici hun lopend onderzoek m.b.t. de Nieuwe Geschiedenis voorstellen. In de laatste week van september vindt het Jaarcongres van de Vereniging plaats. Dit Jaarcongres is enerzijds een wetenschappelijke bijeenkomst van hoogstaand niveau, geconcentreerd rond één thema en met sprekers uit binnen- en/of buitenland; anderzijds fungeert het Jaarcongres tevens als statutaire bijeenkomst voor de leden. De Dag van het Onderzoek en het Jaarcongres vinden in principe het ene jaar plaats in Vlaanderen, het andere jaar in Nederland.

b. De Vereniging geeft een reeks uit, waarin de teksten van het Jaarcongres worden gepubliceerd. De leden ontvangen hiervan een exemplaar.

c. De Vereniging zorgt voor de regelmatige verspreiding van een (electronische) Nieuwsbrief en voor de ontwikkeling van een website, waarop allerhande nuttige informatie te vinden zal zijn, zoals aankondigingen van activiteiten en berichten over lopend onderzoek. Nieuwsbrief en website beogen bij te dragen tot het bekendmaken in het buitenland van de activiteiten van Nederlandse en Vlaamse onderzoekers in de Nieuwe Geschiedenis.

d. De Vereniging streeft naar het opzetten van gezamenlijke onderzoeksplannen tussen Nederlandse en Vlaamse instellingen en onderzoekers, en naar het bieden van ondersteuning aan promovendi.

e. De Vereniging wil bijdragen tot de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in het kader van de Masteropleidingen.

§ 4. Werkingsjaar

Het werkingsjaar van de Vereniging loopt van 1 oktober tot 30 september.

§ 5. Leden

Alle historici actief op het gebied van of geïnteresseerd in de Nieuwe Geschiedenis kunnen lid worden. De leden betalen een lidmaatschapsbijdrage, die tijdens het Jaarcongres wordt vastgesteld. Het lidmaatschap wordt effectief na het overmaken van deze bijdrage op het rekeningnummer van de Vereniging. De leden beschikken over stemrecht tijdens de statutaire vergadering en krijgen korting op de toegangsprijs van de Dag van het Onderzoek en van het Jaarcongres.

§ 6. Bestuur

a. De werkzaamheden van de Vereniging worden gecoördineerd door een Bestuur. Het bestaat uit 9 leden, en is evenwichtig samengesteld uit Vlamingen en Nederlanders. De zittingsperiode van de bestuursleden is drie jaar. Elk jaar wordt, tijdens het Jaarcongres, een derde van de mandaten verkozen.

b. Elk lid van de Vereniging kan zich kandidaat stellen voor het bestuur. Dit gebeurt schriftelijk, en uiterlijk twee weken voor het Jaarcongres. De bestuursleden duiden onderling een voorzitter, twee secretarissen en een penningmeester aan.

c. Het Bestuur neemt het initiatief tot de activiteiten en bereidt deze concreet voor. Het kan daartoe gebruik maken van de financiële middelen waarover de Vereniging beschikt. Op het einde van elk werkingsjaar legt het Bestuur aan de leden een jaarverslag voor, waarin wordt gerapporteerd over de voorbije activiteiten van de Vereniging. Dit verslag omvat tevens een gedetailleerd overzicht van de financiële verrichtingen van het afgelopen boekjaar.

§ 7. Statutaire bijeenkomst

Alle leden worden persoonlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse statutaire bijeenkomst, die plaatsvindt op de dag van het Jaarcongres. Bij deze gelegenheid wordt het jaarverslag voorgesteld, besproken en vastgesteld. Door de goedkeuring van dit verslag wordt de bestuurders kwijting verleend voor het afgelopen boekjaar. Aansluitend op de bespreking van het verslag, wordt overgegaan tot de verkiezing van een derde van de bestuursleden.

§ 8. Slotbepalingen

De statuten onder paragraaf 3, 4 en 5 kunnen gewijzigd worden door een gewone meerderheid onder de stemgerechtigde aanwezigen op de jaarvergadering. De statuten onder paragraaf 1, 2, 6, 7 en 8 kunnen alleen gewijzigd worden bij goedkeuring door een meerderheid van twee derden van de stemgerechtigde aanwezigen op de jaarvergadering.