Brief van de voorzitter, Joop Koopmans

Geachte leden,

Nu het einde van 2014 nadert, wordt het tijd voor een korte terugblik op het afgelopen jaar. Als eerste wil ik u echter namens het bestuur van de VNVNG goede feestdagen toewensen en een voorspoedig 2015. Verder is dit een uitstekend moment om iedereen die in het afgelopen jaren aan de activiteiten van onze vereniging heeft bijgedragen en deze op welke manier dan ook heeft ondersteund, daarvoor van harte te bedanken.

De Dag van het Onderzoek vond dit jaar plaats in Gent op vrijdag 14 maart en werd georganiseerd in samenwerking met de universiteit aldaar. Deze bijeenkomst stond in het teken van de wetenschapsbeoefening in de vroegmoderne Lage Landen. In de ochtend kwam Rina Knoeffs project ‘Vital Matters: Boerhaave’s Chemico-Medical Legacy and Dutch Enlightenment Culture’ voor het voetlicht. Behalve Knoeff introduceerden Marieke Hendriksen, Ruben Verwaal en André Looijenga hun lopende onderzoek. Op de middag volgden voordrachten van Steven Vanden Broecke, Charles Wolfe en Vincent Van Roy. De dag werd afgesloten met een discussie, ingeleid door Karin van ’t Land.

Het zeer goed bezochte jaarcongres werd op vrijdag 31 oktober gehouden in Antwerpen in samenwerking met het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Thema van de dag was de beoefening van vroegmoderne publieksgeschiedenis. Paul Knevel leidde dit onderwerp in, waarna een vijftal sprekers (Anne-Laure Van Bruaene, David Onnekink, Nele Provoost, Jacqueline Van Leeuwen en Kees Zandvliet) specifieke aspecten behandelden vanuit hun ervaringen in en met de museale wereld alsook de erfgoedsector in het algemeen. Nieuw op deze dag was de manier waarop de afsluitende discussie werd gehouden. Acht hoogleraren vroegmoderne tijd in Nederland en Vlaanderen gaven korte speeches van enkele minuten waarin zij hun visie op het thema verwoordden en ook aangaven welke aandacht er in hun universiteiten is voor publieksgeschiedenis. Daarop volgden de reacties vanuit de groep van aanwezigen.

Op het jaarcongres werd ook de nieuwe bundel gepresenteerd. Dat betrof deel 13 in onze reeks: Politieke belangenbehartiging in de vroegmoderne Nederlanden. De rol van lobby, petities, en officiële delegaties in de politieke besluitvorming, geredigeerd door Liesbeth Geevers en Griet Vermeesch. Het is het eerste deel waarvoor geldt dat alle artikelen erin aan peer review zijn onderworpen.

In 2014 werd de vorig jaar aangekondigde integratie van de secretarisschappen en penningmeesterschappen gerealiseerd. In 2015 gaan we, om onnodige bankkosten te besparen, nu ook met slechts één rekening verder. We hopen dat dit probleemloos zal verlopen nu de invoering van IBANnummers is ingevoerd. Wat betreft de samenstelling van het bestuur was er één wijziging. René Vermeir (Gent) gaf bij het beëindigen van zijn termijn te kennen geen volgende periode op zich te kunnen nemen. De andere bestuursleden zetten intussen het werk voort: Liesbeth Geevers (penningmeester), Paul Knevel, Joop Koopmans (voorzitter) Guido Marnef, Dries Raeymaekers, Violet Soen en Griet Vermeesch (secretaris).

Velen weten intussen via secretaris@vnvng.eu de weg naar de digitale nieuwsbrieven van de VNVNG te vinden, getuige het toenemende aantal toegestuurde aankondigingen. We hopen mede daaruit te mogen concluderen dat het zinvol is hiermee door te gaan. Deze aankondigingen worden bovendien op de website van de vereniging geplaatst. Daarnaast proberen we Facebook in te zetten voor onze publiciteit. De afzonderlijke effecten van al deze media zijn lastig meetbaar, maar bij elkaar opgeteld bereiken we hiermee hopelijk onze doelgroep. De VNVNG werd in elk geval dit jaar gespot door de site historici.nl. U kunt deze publicitaire aandacht nalezen via: http://www.historici.nl/nieuws/historische-samenwerkingsverbanden-vlaams-nederlandse-vereniging-voor-nieuwe-geschiedenis

Voor 2015 hebben we opnieuw twee conferenties in het vat. We hopen u op vrijdag 27 februari te begroeten in Nijmegen. Thema van deze Dag van het Onderzoek zal zijn Globale en transregionale geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden (zie verder het programma in deze nieuwsbrief). Het jaarcongres zal gaan over vroegmoderne geschiedenis van de stedelijke ruimte en plaatsvinden in het najaar te Amsterdam, waarschijnlijk op vrijdag 23 oktober. In de loop van het komende jaar ontvangt u hierover nadere informatie.

Tot slot wil ik u vragen om uw collega’s en bekenden die op het terrein van de vroegmoderne tijd actief zijn en nog geen lid van de VNVNG zijn, daartoe aan te sporen. Met meer leden staan we sterker en kunnen we de wetenschappelijke beoefening van de vroegmoderne tijd beter onder de aandacht brengen. Dat blijft van groot belang in tijden waarin nog steeds teveel wordt bezuinigd op het terrein van de geesteswetenschappen.

Joop Koopmans (voorzitter)