Najaarscongres KNHG: Naar eer en geweten. Beroepsethiek en de persona van de historicus

Wat vinden wij een goede historicus? Iemand met hart voor haar leerlingen? Iemand die succesvol is bij NWO? Iemand die opiniestukken in de NRC schrijft of geschiedenis integreert in stadswandelingen? Of is een échte historicus iemand die wekenlang in een archief zit om de onderste steen boven te krijgen?

Niet alleen in onze tijd zoeken historici hun weg tussen uiteenlopende verwachtingen en tussen verschillende modellen van ‘een goede historicus zijn’. In de wetenschapsgeschiedenis is de scientific persona momenteel een belangrijk onderwerp van onderzoek. Onderzocht worden de veranderingen in modellen van wetenschapsbeoefening, waarbij verschillende tijden andere accenten leggen ten aanzien van de vaardigheden, deugden, eigenschappen of overtuigingen die horen bij een ‘goede’ wetenschapper. Het KNHG- Najaarscongres Naar eer en geweten spitst dit toe op historici.

Gebruikmakend van onze eigen ervaringen en visies onderzoeken we hoe de persona van de historicus er in het verleden uitzag, en hoe de hedendaagse beroepspraktijk zich hiertoe verhoudt. Wat maakt de professionele identiteit van een geschiedkundige, welke vaardigheden, deugden of eigenschappen vinden wij onmisbaar? Hoe hebben historici gereflecteerd op hun eigen beoefening van het vak of op dat van anderen, ten aanzien van zelf gecreëerde bronnen, transparantie met betrekking tot bronnencorpora, op persoonlijke drijfveren van de historicus, of zaken als macht en beloning verbonden aan het historisch onderzoek? En welke moraal dragen historici uit in het onderwijs en de bredere samenleving? Deze thema’s verbinden we aan specifieke beroepsomgevingen, zoals het archief, het museum, de media, de politiek, het bedrijfsleven en de school of de universiteit. Daarbij onderzoeken we op basis van historische voorbeelden of er consensus bestaat over wanneer de persona van de historicus zozeer in het gedrang komt, dat we spreken over ‘onethisch’ of ‘onprofessioneel’ gedrag.

Hiermee raakt het najaarscongres actuele wetenschapsethische discussies en vormt het een opmaat voor een bezinningstraject van het KNHG dat in 2017 moet uitmonden in een Nederlandse professionele gedragscode voor historici. Zo’n gedragscode bestaat al elders in de wereld, en ook in Nederland in verschillende andere wetenschapsgebieden. Dit najaarscongres biedt context en een platform voor debat over (de wenselijkheid van) een Nederlandse code waarbij we nadrukkelijk verschillende generaties historici betrekken en aan het woord laten.

Toegangsprijzen: KNHG-leden € 30,- / studentleden €15,- / niet-leden € 45,- / niet studentleden €25,-
Het bedrag kan worden overgemaakt naar rekening NL25INGB0006934391 (BIC INGBNL2A), tnv Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag.
Geeft u zich bij aanmelding op als lid van het KNHG voor 2015, dan gelden voor u ook nu al de ledenprijzen!

De tarieven 2015 voor het KNHG-lidmaatschap vindt u op de website van het KNHG.

Programma